Tsiviilõiguse üldosa

Ava otsing

Tsiviilõiguse üldosa

Tsiviilõiguse üldosa õpik on kirjutatud eelkõige Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele õppeaine tsiviilõiguse üldosa õppimiseks. Tsiviilõiguse üldosa kujutab endast eraõiguse baaskursust, kus tuleb omandada need põhiteadmised, mida on vaja nii järgnevate eraõiguse õppeainete õppimisel kui praktilises töös. Lisaks üliõpilastele on õpik kasulik teadmiste täiendamise abivahend ka kõigile praktiseerivatele juristidele. Tähtis ei ole ju pelgalt õigusnormi ülesleidmine, vaid eelkõige arusaamine sellest, millel õiguslikud järeldused tuginevad ning kuidas need on teoreetiliselt põhjendatud.

Tsiviilõiguse üldosa õpik annab põhiteadmised, mis on vajalikud kõigi järgnevate eraõiguse valdkonda kuuluvate õppeainete nagu asjaõiguse, võlaõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse, intellektuaalse omandi, ühinguõiguse, rahvusvahelise eraõiguse jm omandamisel. Seega on õpik kasutatav ka teiste eraõiguse õppeainete õppimisel. Tsiviilõiguse põhiinstituutidel on oluline tähendus ka avaliku õiguse jaoks. Tsiviilõiguse üldosa õpikus käsitletakse objektiivset ja subjektiivset tsiviilõigust, kesksel kohal on tehinguõpetus ning õpetus isikutest, samuti esindus, esemed tsiviilõiguse objektina, tähtajad ning aegumine. Õpiku struktuur vastab õigusteaduskonna õppeaine tsiviilõiguse üldosa programmile. Olulist tähelepanu on pööratud Riigikohtu lahendites esitatud seisukohtadele.

Õpikuga paralleelselt on soovitav kasutada ka tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaare (Tallinn, Juura 2010). Kuigi õpiku ja kommentaaride tekstides on ka palju kattuvat, on rõhuasetused siiski erinevad. Kui kommentaaride puhul on esiplaanil konkreetsete õigusnormide sisu selgitamine, siis õpikus on eesmärgiks anda terviklik käsitlus tsiviilõiguse kesksetest instituutidest ning selle kaudu eraõiguse üldteooriast.

Tekstisisesel viitamisel eristatakse viiteid sama peatüki raames peatükile viitamata (nt vt p 2.3) või siis viiteid õpiku teistele osadele väljaspool vastavat peatükki (nt vt 5. ptk, p 2.3). Kasutatud allikatele on viidatud joone all, õpiku lisana on esitatud soovituslike allikate nimekiri, mis ei kujuta endast täpset kasutatud materjalide loetelu, vaid sisaldab neid allikaid, mida on soovitatav koos õpikuga vastavate teemade õppimisel täiendavalt lugeda. Täpsemaid sellekohaseid juhiseid antakse loengute käigus. Lisatud on kasutatud lühendite loetelu, samuti märksõnaline sisujuht, kuhu on koondatud kõige tähtsamad märksõnad ning kus on tehtud viited üksnes neile õpiku osadele, kus vastav märksõna on oluline.

Õpiku koostamisel on kasutatud seadusi, samuti Riigikohtu lahendid seisuga 1. november 2011.

Tartus, 27. detsembril 2011

Paul Varul
Irene Kull
Villu Kõve
Martin Käerdi
Kalev Saare


Autorid
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Kalev Saare
Raamatu ilmumisaeg
  • 2012